het einde van Phee’s.nl

De juridische strijd is voor zover haalbaar was, gestreden. Hiervoor gaat mijn enorme dank uit naar het juridische team onder leiding van Donna. Er is enorm hard gewerkt, bergen werk verzet en bergen papier verwerkt. Dit alles heeft helaas niet mogen leiden tot een heropening van Phee’s in Zaandam of op n eventuele andere lokatie.

De resultaten van deze strijd zijn te lezen in Phee’s eigen groep op fetlife.com, voor hen die daarin geintresseerd zijn.

Phee’s gaat haar activiteiten beperken tot n tweemaandelijkse munch op elke 2e zondag van de oneven maand. Deze munches zijn ongekend gezellig en waardevol voor hen die daar aanwezig zijn. Iedereen die geinteresseerd is in bdsm, op welk nivo dan ook, is daar van harte welkom!

Omdat Phee’s geen verdere activiteiten meer zal ontwikkelen, zal deze pagina per 24 juli 2016 uit de lucht worden gehaald. Vooralsnog blijft Phee’s wel bereikbaar op t mailadres: phedresstek@gmail.com

Namens het hele team van Phee’s, heel erg bedankt voor alles wat er afgelopen jaren is gebeurd, geschreven, gedeeld en gepost.

Phedre

Posted in Nieuws | Leave a comment

Helderse Munch op 13 september

Op 13 september is het weer tijd voor de Helderse Munch. Van 15.00 tot 22.00 kan je weer gezellig kletsen met andere bdsm-minded mensen en genieten van de gastvrijheid van Heinz en Fred, de eigenaren van Bar Style aan de Breewaterstraat nr 16 in Den Helder.

Rond etenstijd is er de optie op een maaltijd te bestellen bij de naastgelegen Thai of American Diner die het ter plekke vers voor je klaar maakt. Je kunt de maaltijd aan de bar nuttigen en voor 5-10,00 euro heb je echt een goede maaltijd. Deze kan je samen met je barbon aan t eind van de avond afrekenen.

Bar Style is op loopafstand van Station Den Helder en met de auto kan je parkeren aan het breewaterplein. Zondag’s is t gratis parkeren in de binnenstad.

Tot zondag 13 september!!

Posted in Nieuws | Leave a comment

Helderse Munch op 12 juli in Den Helder

Op 12 juli is het weer tijd voor de Helderse Munch. Van 15.00 tot
22.00 kan je weer gezellig kletsen met andere bdsm-minded mensen en
genieten van de gastvrijheid van Heinz en Fred, de eigenaren van Bar
Style aan de Breewaterstraat nr 16 in Den Helder.

Rond etenstijd is er de optie op een maaltijd te bestellen bij de
naastgelegen Thai, die het ter plekke vers voor je klaar maakt. Je
kunt de maaltijd aan de bar nuttigen en voor 5-6,50 euro heb je echt
een goede maaltijd. Deze kan je samen met je barbon aan t eind van de
avond afrekenen.

Bar Style is op loopafstand van Station Den Helder en met de auto kan
je parkeren aan het breewaterplein. Zondag’s is t gratis parkeren in
de binnenstad.

Tot zondag 12 juli!

Posted in Nieuws | Leave a comment

Phee’s is niet dood, het leeft! Munch in Den Helder op 3 mei!

Zondag 3 mei is er eindelijk weer een activiteit van Stichting Phee’s.
We gaan klein beginnen en zien wel waar we weer uit komen.

Phee’s wil in meerdere plaatsen munches gaan organiseren. In meerdere
plaatsen, dus ze zullen redelijk kleinschalig zijn en ws ook blijven,
maar dat maakt het juist voor nieuwelingen in de scene heel
toegankelijk.

De eerste gaat plaatsvinden op zondag 3 mei om 15.00 uur in Bar Style,
Breewaterstraat 16 in Den Helder.

Graag heten wij iedereen die interesse heeft welkom in deze gezellige
bar in het centrum van Den Helder om met elkaar wat te drinken, te
kletsen, nieuwe mensen te leren kennen en oude bekenden opnieuw te
ontmoeten. Het team van Bar Style, bestaand uit Fred en Heinz, hebben
er enorm veel zin in, net als wij van Stichting Phee’s.

Tot 3 mei in Den Helder

Posted in Nieuws | Leave a comment

Phee’s stuurt brief naar tweede kamer en minister

Phee’s stuurde op 17 november onderstaande brief aan de Tweede Kamer en de Minister voor Veiligheid en Justitie, om te betrekken bij de behandeling van de nieuwe prostitutiewetgeving. Die behandeling is in de laatste fase bij de Tweede Kamer. Steun is gevraagd van VSSM, COC, en diverse kink en LGBT organisaties. Deze brief stelt aan de kaak hoe gemeenten op onwettige wijze proberen te voorkomen dat bepaalde activiteiten plaatsvinden op hun grondgebied. Ik zal later hieronder melden welke organisaties hun steun verlenen. De brief is al verzonden, en dus ter kennisname hier op Phee’s.nl. Iedere organisatie die dat wil, kan deze brief gebruiken in overleg met overheden maar dan graag in zijn geheel (zonder wijzigingen) en met een pm aan mij. Wil je slechts een gedeelte gebruiken, doe dat dan ook in overleg met mij s.v.p.

Bedankt,

Donna.

 

 

Aan de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500EA Den Haag

 

betreft: actuele overschrijdingen gemeentelijke bevoegdheid ex art. 151A Gemeentewet in relatie tot de begripsbepaling seksinrichting/seksbedrijf (Herzien) Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32211/33885)

Amsterdam, 17 november 2014

Geachte commissieleden,

De laatste jaren voert een groot aantal gemeenten al een eigen vergunningenbeleid terzake prostitutie, waarbij deze gemeenten hun APV hebben aangepast op basis van de gewijzigde modelverordening APV van de VNG uit 2008. Sommige gemeenten lopen verder vooruit op de aanstaande nieuwe prostitutiewetgeving dan andere gemeenten.

In praktijk blijkt nu dat een aantal gemeenten (zoals Rotterdam, Den Haag en Zaanstad) door oprekking van de wettelijke begripsbepaling seksbedrijf/seksinrichting nu ook activiteiten reguleren vanuit hun APV, die in het geheel niet zien op seksuele dienstverlening of seksuele handelingen met of voor derden tegen vergoeding of betaling. Op advies van de VNG eisen deze gemeenten een vergunning seksinrichting van non profit organisaties, die in verenigings- of stichtingsvorm activiteiten organiseren voor seksuele minderheden, andere genderidentiteiten en poly leefstijlen. Het betreft een grote diversiteit aan activiteiten en organisatievormen, die echter gemeen hebben, dat zij zich richten op ontmoeting, belangenbehartiging en emancipatie van andere seksuele leefstijlen en/of genderidentiteiten.

Dit zijn sociaal-cultuele organisaties die zonder winstoogmerk mogelijkheden bieden voor ontmoeting en belangenbehartiging. Zij hebben niets van doen met prostitutie, escort, of thuiswerk in de prostitutie. Veel gemeenten benoemen de door deze organisaties georganiseerde ontmoetingsactiviteiten, door het (deels) seksuele karakter ervan, ten onrechte echter toch als seksbedrijf/seksinrichting en eisen daarom een vergunning seksinrichting. De VNG stelt in haar algemene toelichting op de modelverordening APV dat gemeenten na de opheffing van het bordeelverbod een autonome verordenende bevoegdheid hebben gekregen en alles mogen reguleren, zolang het behoort tot de gemeentelijke huishouding. Veel gemeenten vatten dit op als een vrijbrief voor bemoeizucht met alle activiteiten op hun grondgebied die een link hebben met seks of seksuele identiteit.

Hierdoor is het de laatste jaren steeds moeilijker, of onmogelijk geworden voor organisaties als NVSH, COC, VSSM, en andere non profit clubs die iets organiseren voor LGBT (lesbisch, biseksueel, travestiet/transgender) of BDSM (bondage, dominantie, sadisme, masochisme), om legaal ruimtes te huren of panden te huren. Deze organisaties hebben geen probleem zolang zij uitsluitend een kantoorfunctie hebben. Meestal vinden er echter ook ontmoetingsactiviteiten plaats voor de doelgroepen. Sommige gemeenten staan in dat geval alleen nog vestiging toe op een locatie die een vergunning seksinrichting heeft. Dit heeft grote bezwaren:

1. Het herziene Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885) wordt nog vóór de inwerkingtreding door gemeenten misbruikt voor een ander doel dan waarvoor zij is gemaakt. De gemeenten lopen vooruit op de wetgeving door het gemeentelijk reguleren van ONbetaalde vrijwillige seksuele activiteiten tussen volwassenen, die zich hebben georganiseerd als nonprofit rechtspersonen om de eigen seksuele geaardheid of (gender)identiteit te beleven, en anderen te ontmoeten.

2. Deze organisaties worden belemmerd in het huren van ruimtes of panden, het afsluiten van verzekeringen, en het werven en behouden van vrijwilligers, door het onjuiste stempel “seksinrichting”. De vestigingsmogelijkheden voor seksbedrijven zijn zo goed als nihil sinds vrijwel alle gemeenten een concentratiebeleid of maximumbeleid voeren. Het gevolg is dat deze non profit vrijwilligersorganisaties tegen hun zin gedwongen zijn hun activiteiten onder te brengen in bestaande panden van de seksbranche. Dit is gedwongen winkelnering. De vrijheid om iets te huren wordt beperkt, de huur van deze locaties is relatief duur, de locaties kunnen slechts per avond of weekend worden gehuurd, huur van een eigen pand is niet mogelijk, en een deel van de bezoekers en vrijwilligers wil helemaal niet bijeenkomen in een seksclub of parenclub.

3. Door de feitelijke onmogelijkheid zich zelfstandig ergens te vestigen of ruimtes te huren als gevolg van gemeentelijk sterk beperkend beleid, worden deze rijwilligersorganisaties gedwongen ofwel ondergronds te gaan, ofwel banden aan te gaan met de seksbranche. Dit gedwongen “schimmig” opereren staat de emancipatie, de vrije beleving en de  maatschappelijke acceptatie van de diversiteit aan seksuele leefstijlen, geaardheden en genderidentiteiten in de weg. Hierdoor werkt het genoemde gemeentelijk beleid discriminatoir.

4. Uitbreiding van het gemeentelijk vergunningenbeleid tot organisaties waar, als hoofddoel of nevendoel, niet-betaalde vrijwillige seksuele handelingen tussen volwassenen plaatsvinden is in flagrante strijd met het grondrecht op vrije seksuele beleving, de privacy wetgeving, en met het normale vestigingsbeleid van bedrijven en instellingen.

Stichting Phee’s, een centrum voor alternatieve leefstijlen in Zaandam, voert op het ogenblik een proefproces tegen de gemeente Zaandam. De Stichting heeft tot doel de belangenbehartiging en emancipatie van alternatieve leefstijlen, waaronder BDSM, en organiseert daarbij een groot aantal jaarlijkse ontmoetingsactiviteiten in Zaandam. De gemeente Zaandam ziet de activiteiten van de Stichting als seksinrichting, en achtte de vestiging om die reden in strijd met het bestemmingsplan.

De Stichting mag zich slechts ergens vestigen waar een seksinrichting is toegestaan, en kreeg een dwangsom opgelegd zodat de Stichting de deuren moest sluiten. De Stichting heeft de bestuursrechter gevraagd te oordelen of gemeenten onbetaalde seksuele activiteiten tussen volwassenen mogen reguleren bij een non profit  rijwilligersorganisatie. De bestuursrechter Noord-Holland heeft op 28 oktober 2014 bij voorlopige voorziening beslist dat beantwoording van deze vraag van principieel belang is, en dat hierover niet bij voorlopige voorziening kan worden geoordeeld. De dwangsom is voorlopig opgeheven. Na de bezwaarbehandeling volgt de bodemprocedure (beroep).

Waarom nu pas een proefproces? Dit probleem doet zich al jaren voor in een groot aantal gemeenten, maar is door geldgebrek bij de vrijwilligersorganisaties nooit verder gekomen dan de bezwaarfase. Toetsing door de bestuursrechter bleef tot nu toe uit. Het probleem is sterk groeiende doordat gemeenten al vooruitlopen op de naderende nieuwe prostitutiewetgeving.

Intussen is Kamerstuk 33885 nog steeds in behandeling. In de MvT 32211 nr.3 staat op pagina 3 dat “Bedrijven als parenclubs en massagesalons, zijn vergunningplichtig ingevolge deze wet indien in deze bedrijven seksuele handelingen met of voor een ander tegen betaling plaatsvinden”.

Het zou beter zijn als de wetstekst zelf duidelijker was om ieder misverstand uit te sluiten. De meeste gemeenten hebben parenclubs namelijk expliciet opgenomen in hun APV-hoofdstuk vergunning seksinrichting, zonder de nuance dat er sprake moet zijn van betaalde seks. Over non profit initiatieven staat helemaal niets in het wetsvoorstel of de MvT. De regering neemt kennelijk (ten onrechte) aan, dat gemeenten zich zullen beperken tot het reguleren van prostitutie en escortbedrijven. Gemeenten willen daarentegen liever alles reguleren wat met seks te maken heeft, en misbruiken daarvoor nu al de aanstaande wetgeving. Om te voorkomen dat over deze kwestie straks veel jurisprudentie geschapen moet worden, verzoeken wij u om duidelijkheid te geven over de begripsbepaling seksinrichting bij de behandeling van wetsvoorstel 32211/33885.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan de Minister en/of aan de leden der Staten-Generaal:

1. Ziet de begripsbepaling seksinrichting/seksbedrijf ex art. 151A Gemeentewet, en dezelfde begripsbepaling in de Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32211/33885) ook op vrijwillige seksuele activiteiten tussen volwassenen die weliswaar entree betalen op een profit locatie zoals een partycentrum, maar waarbij geen sprake is van betaling of vergoeding voor de seksuele handeling zelf?

2. Ziet de begripsbepaling seksinrichting/seksbedrijf ex art. 151A Gemeentewet, en dezelfde begripsbepaling in de Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32211/33885) ook op vrijwillige seksuele activiteiten tussen volwassenen die elkaar ontmoeten in een ruimte die zij gezamenlijk huren als rechtspersoon, bv. in verenigingsverband, en waarbij geen sprake is van betaling of vergoeding voor de seksuele handelingen?

3. Bent u met ons van mening dat ontmoetingen en openbare uitingen van andere seksuele leefstijlen en genderidentiteiten niet onder het gemeentelijk vergunningstelsel terzake prostitutie dienen te vallen, aangezien dit een schending vormt van het grondrecht op vrije seksuele beleving, een ongerechtvaardigde beperking vormt van het recht van vereniging, en leidt tot discriminatie van bevolkingsgroepen via het gemeentelijk vestigingsbeleid?

Wij verzoeken u ons te berichten of, en hoe, onze vragen zijn te betrekken bij de parlementaire behandeling van wetsvoorstellen 322111/33885. Adhesiebetuigingen van verwante organisaties zullen u later bereiken. Hierop hebben wij niet gewacht gezien de urgente situatie en gezien het feit dat het wetsvoorstel fase 6 van de behandeling ingaat.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting Phee’s,

xxxxxxx

Posted in Nieuws | Leave a comment

En hoe nu verder?

Vanaf nu ligt er dus een bestuursbesluit dat Phee’s dicht moet. Hier geven wij uiteraard gehoor aan. Alle geplande activiteiten in Zaandam zijn dus voorlopig weer gecanceld, maar de strijd voor heropening gaat onverminderd door en is zeker niet hopeloos.

Maar Phee’s staat verder ook niet stil. Op dit moment wordt er gewerkt aan een benefietfeest met veiling, waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de juridische strijd en bijkomende kosten te bekostigen. Daarnaast gaat het team aan het werk om te kijken of we elders Pheesten kunnen organiseren, maar dit plan is nog heel pril.

Hou de groep dus goed in de gaten voor de verdere ontwikkelingen, zowel voor Phee’s eigen lokatie in Zaandam, als de stichtingsactiviteiten elders!

Wij houden jullie op de hoogte!!

Disclaimer: Stichting Phee’s is op de website www.phees.nl, en op de Fetlife-groep Phee’s uitsluitend verantwoordelijk voor teksten , die zijn geplaatst door het bestuur van Phee’s (accounts phedre/Phees) of door de gemachtigde van het bestuur (account Donna_). Door anderen geplaatste teksten zijn persoonlijk, zijn niet altijd feitelijk juist, en zijn niet toe te rekenen aan Stichting Phee’s. 
Copyright: Teksten op phees.nl of op de Fetlife-groep Phee’s mogen niet zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Stichting Phee’s buiten deze websites worden verspreid of gebruikt op welke wijze dan ook. Tegen misbruik zal eventueel in rechte worden opgetreden zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 

Posted in Nieuws | Leave a comment

De receptie is geweest!

De receptie is geweest! Er waren een viertal politieke partijen vertegenwoordigd, waarvan één persoon zelfs passend in leren broek! 🙂 Daarbuiten een 20-tal vrienden van Phee’s en al met al was het erg gezellig! De indruk was over t algemeen erg positief en werd aangegeven dat er echt wel wordt gezocht en ook gezocht moet worden naar een oplossing om Phee’s te laten bestaan.

We wachten het af, maar het is dus zeker nog geen gestreden strijd!!

 

Posted in Nieuws | Leave a comment

Veranderingen in Phee’s

We hebben er enorm hard voor gevochten, maar we gaan weer open. Echter, niet helemaal als vanouds, er worden een paar aanpassingen gedaan.

Vanaf heden (09-09-2014) zal er GEEN sterke drank meer worden geschonken in Phee’s en is er GEEN mogelijkheid meer tot overnachten.

Wij hopen op begrip voor deze wijzigingen.

Team Phee’s

Posted in Nieuws | Leave a comment

Heropening Phee’s aanstaande vrijdag 12 september

Sinds de sluiting van Phee’s door de gemeente Zaanstad op 23 juli is er grote ophef ontstaan, en is er actie gevoerd. Na een gesprek met de Burgemeester op 21 augustus blijkt de gemeente toch geen grond te hebben voor de onmiddellijke sluiting. De gemeente krabbelt langzaam terug, en wil nu praten over aanpassingen. Phee’s heeft daarover vandaag een eigen voorstel gestuurd aan de gemeente. Intussen gaat Phee’s natuurlijk heropenen! Phee’s bedankt iedereen hartelijk voor de steun, want dat heeft dus geholpen! Samen staan we sterk.
Aanstaande vrijdag gooit Phee’s haar deuren open, het is feest! Alle Vrienden van Stichting Phee’s zijn van harte welkom op vrijdag 12 september van 17 – 18.30 uur voor een alcoholvrije receptie in het pand. Het team en actieteam van Phee’s ontvangen jullie graag! Ook de buren, de pers, en raadsleden van Zaanstad ontvangen een uitnodiging.
Als je financieel wilt bijdragen aan de kosten van de gevoerde actie, kun je je bijdrage vrijdag deponeren in de daarvoor bestemde doos aan de bar, of overmaken op bankrekening 5678479 ten name van Stichting Phee’s te Zaandam o.v.v. “bijdrage heropening”.

Vergeet niet om vrijdag je geldige Vriendenpas 2014 mee te nemen als je komt, anders geen toegang. En een vriendelijk maar dringend verzoek van het team: asjeblieft geen fetishkleding, en geen BDSM gedrag tijdens deze receptie. Dat kan weer op het eerste echte Pheest.

Het eerste Phee’st na de sluiting wordt zo snel mogelijk aangekondigd!

Posted in Nieuws | Leave a comment

Public demonstration for kinksters rights in the Netherlands

Public demonstration for kinksters rights in the Netherlands

We had a public demonstration in the Netherlands August 21th, 2014. This was the first time BDSM minded people defended their rights in public in the Netherlands. Please share this information!

In july police and municipality officials of Zaanstad, the Netherlands, closed down our venue Phee’s. Phee’s is a centre for alternative lifestyles, including BDSM, LGBT and polyamourous lifestyles. Phee’s organises parties, meets and workshops in our own home for our members. It’s a private place, no sex work allowed, no neighbours. Police said they never received any complaints whatsoever about our activities. Nevertheless the Mayor, Ms. Faber, closed us down without prior notice or consultation. Local public officials said we should have asked for a sex workers permit when we moved in, in January 2012. The officials wanted to check us out, raid our private parties, and control our activities. They suggested Phee’s should move to a brothel in the town centre, or to any other brothel. Just get out of here, was the hidden message.

Phee’s took action! Kinksters shouldn’t accept this anymore. Dutch kinksters wrote 131 personal letters to the City Council of Zaanstad, stating they don’t want to be shut out of society anymore. No more fear. No more denial. Kinksters want to be able to get together, and do their thing in peace. Local and national governments should help kinksters fight discrimination, and stop hindering kinksters to get together.

Last Thursday, August 21th, thirty kinksters hopped on a bus and went to the town hall of Zaanstad to offer a petition. We outed ourselves in public. Some of us wore masks, wigs or sunglasses, and went anyway. Press attended massively and published several stories and interviews. We offered the petition, 131 personal letters, and 80 signatures to the city council. Phee’s action group went to see the Mayor of Zaanstad on the same day, August 21th, and asked the Mayor to change local government’s policy. The Mayor promised to send Phee’s a regulatory act in two weeks.

Phee’s hasn’t won this battle yet! But we showed our faces. We told the world we exist, and won’t go away. View here for more images! Please spread the news, and see what you can do in your country! Get inspired!

*“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”*  (Mahatma Gandhi)

Wanna help? Please send your email phedresstek@gmail.com and copy this text:

“To all members of City Council (Gemeenteraad) Zaanstad,

International kink community feels local administrtions and national governments all over the world should help kinksters to meet in peace and freedom. Please reopen Phee’s in Zaanstad!”

 Sign with your name or nickname, city and country. Done! We’re grateful!

110

Posted in Nieuws | Leave a comment